Nieodparte pragnienie odbicia na giełdzie

Spre­ad the love
WIG20-1-2-lipca-2010
WIG20-1–2-lipca-2010

Po dwóch mie­sią­cach spad­ków indek­sów na War­szaw­skiej Gieł­dzie Papie­rów War­to­ścio­wych w ostat­nich dniach dało się odczuć rosną­ce ocze­ki­wa­nie na odbi­cie. Tyl­ko tym ocze­ki­wa­niem moż­na bowiem wytłu­ma­czyć irra­cjo­nal­ne zacho­wa­nie gra­czy gieł­do­wych po poda­niu sła­bych infor­ma­cji ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Zazwy­czaj takie dane powo­do­wa­ły gwał­tow­ne spad­ki na gieł­dzie, wczo­raj i dziś jed­nak dała się zaob­ser­wo­wać sytu­acja zupeł­nie odwrot­na, co dobrze widać na załą­czo­nym wykre­sie.

Coraz wię­cej jest jed­nak opi­nii powąt­pie­wa­ją­cych w trwa­łość oży­wie­nia gospo­dar­cze­go (20100702 KONTYNUACJA OŻYWIENIA GOSPODARCZEGO CORAZ CZĘŚCIEJ KWESTIONOWANA) lub prze­wi­du­ją­cych kon­ty­nu­ację rece­sji (20100630 Krug­man przed nami kolej­na, dłu­ga rece­sja).

A jak będzie w lip­cu?

Rzut oka na aspek­ta­riusz budzi nie­po­kój. 11 lip­ca mamy zaćmie­nie Słoń­ca w zna­ku Raka (kar­dy­nal­nym!), a w trze­ciej deka­dzie dwa nie­po­ko­ją­ca aspek­ty: opo­zy­cję Satur­na i Ura­na oraz kwa­dra­tu­rę Jowi­sza i Plu­to­na. Wszyst­kie wymie­nio­ne pla­ne­ty mają duże zna­cze­nie w astro­eko­no­mii, a twar­de aspek­ty mię­dzy nimi wypa­da­ją­ce w tym samym cza­sie nie wró­żą zie­le­ni na gieł­dach. Zaćmie­nie z 15 stycz­nia br. zbie­gło się z począt­kiem trwa­ją­cych oko­ło mie­sią­ca spad­ków na gieł­dach. Moż­na zatem ocze­ki­wać podob­ne­go sce­na­riu­sza w tym mie­sią­cu.

Piszę ten arty­kuł w cza­sie dobie­ają­cej koń­ca sesji na gieł­dzie w War­sza­wie i krót­ko po roz­po­czę­ciu sesji w USA, skąd poda­no ostat­nie wia­do­mo­ści: “Zamó­wie­nia w prze­my­śle (maj): -1,4% m/m (pro­gno­za -0,5% m/m)”. Wyni­ki kiep­skie ale na gieł­dach po krót­ko­trwa­łym zawa­ha­niu indek­sy szyb­ko powra­ca­ją do wzro­stów(!). Oto jak wiel­ka jest siła ana­li­zy tech­nicz­nej i wia­ry w odbi­cie. Ale na jak dłu­go star­czy tej wia­ry? Może do ponie­dział­ku…

Efemerydy lipiec 2010
Efe­me­ry­dy lipiec 2010WI­G20-2-lip­ca-2010

Uak­tu­al­nie­nie.

Sesja na gieł­dzie war­szaw­skiej wła­śnie dobie­gła koń­ca. WIG20 mimo kiep­skich wyni­ków z gospo­dar­ki USA został wycią­gnię­ty do ponad 2300 pkt.! Widać więk­szość inwe­sto­rów uwa­ża, że jak AT prze­wi­du­je odbi­cie, to takie odbi­cie musi nastą­pić, choć­by na krót­ko! W ponie­dzia­łek gieł­dy ame­ry­kań­skie nie­czyn­ne, moż­na się więc spo­dzie­wać tak­że nud­nej sytu­acji w War­sza­wie.

WIG20 2 lipca 2010
WIG20 2 lip­ca 2010

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Astro-pogoda w czerwcu 2010 r.

Tym razem aspektariusz mocno spóźniony z powodu nawału innych zajęć. Pierwsza połowa miesiąca trochę niespokojna. Druga połowa może napełniać duszę...

Zamknij