Encyklopedia astrologii AstroWiki – aktualizacja oprogramowania

Przez ostat­nie dwa tygo­dnie męczy­łem się nad upgrade’m opro­gra­mo­wa­nia obsłu­gu­ją­cym ency­klo­pe­dię astro­lo­gicz­ną Astro­Wi­ki i zanie­dba­łem inne spra­wy, m. in. nie zdą­ży­łem zwró­cić uwa­gi na cie­ka­we kore­la­cje aspek­tów Księ­ży­ca z Ura­nem i Plu­to­nem towa­rzy­szą­ce sesjom gieł­do­wym w ubie­głym tygo­dniu. Naj­więk­szy pro­blem mia­łem z kodo­wa­niem zna­ków. Nie …

Czy­taj dalej…Ency­klo­pe­dia astro­lo­gii Astro­Wi­ki – aktu­ali­za­cja opro­gra­mo­wa­nia