Żurawie Wieżowe

Spre­ad the love

Wczo­raj wresz­cie mia­łem tro­chę luzu i dla ode­tchnie­nia zro­bi­łem sobie dłu­go odkła­da­ną małą ana­li­zę astro­eko­no­micz­ną noto­wań akcji spół­ki Żura­wie Wie­żo­we SA. Dla­cze­go aku­rat ta spół­ka? Mam do niej sen­ty­ment, bo lubi­łem mieć jej akcje po wej­ściu na gieł­dę :-). Teraz tro­chę o niej zapo­mnia­łem, podob­nie jak o wie­lu innych akcjach od cza­su gdy prze­rzu­ci­łem się na opcje i jed­nost­ki indek­so­we.

Notowania akcji spółki Żurawie Wieżowe SA
Noto­wa­nia akcji spół­ki Żura­wie Wie­żo­we SA

Na wykre­sie noto­wań akcji tej spół­ki nanio­słem tran­zy­to­we aspek­ty pla­ne­tar­ne bar­dzo ład­nie kore­spon­du­ją­ce ze wzro­sta­mi lub spad­ka­mi. W ana­li­zo­wa­nym okre­sie wykres bar­dzo ład­nie wyka­zu­je zgod­ność z kon­fi­gu­ra­cja­mi nie­bie­ski­mi, nawet z dokład­no­ścią nie­mal co do dnia. Nie wszyst­kie akcje są tak “posłusz­ne” astro­lo­gii. Czy będzie tak zawsze?

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Pierwszy wykład w PTA

Wczoraj odbył się pierwszy wykład w Polskim Towarzystwie Astrologicznym. Dla mnie był to szczególny dzień, ponieważ to właśnie mojej osobie...

Zamknij