Jaki stosunek do astrologii miał naprawdę Jan Kepler?

Szczy­to­we osią­gnię­cia nauko­we Johan­ne­sa Keple­ra w dzie­dzi­nie astro­no­mii to rów­nież jed­no­cze­sny triumf astro­lo­gii. Praw­do­po­dob­nie two­ja wyszu­ki­war­ka inter­ne­to­wa nie będzie wie­dzia­ła jak popraw­nie brzmi jego nazwi­sko, ale ten śre­dnio­wiecz­ny astro­nom i astro­log, Johan­nes Kepler nie jest obcą posta­cią dla tych, któ­rzy stu­diu­ją noc­ne … Wię­cej…

Astronomowie znaleźli dowód na twierdzenia astrologów

Nie ma już żad­nych wąt­pli­wo­ści, że cia­ła nie­bie­skie oddzia­ły­wa­ją na pla­ne­tę Zie­mię jako całość. Dla scep­ty­ków może to być trud­ne do prze­łknię­cia, ale astro­no­mo­wie zro­bi­li wię­cej niż kto­kol­wiek inny, żeby wyka­zać praw­dzi­wość sta­ro­żyt­nych sys­te­mów prze­ko­nań pod­trzy­mu­ją­cych astro­lo­gię. W arty­ku­le dla … Wię­cej…

Prawdopodobieństwo rozwodu zależy od układu planet, potwierdzają to badania

Bada­nia, któ­re prze­pro­wa­dzo­no za inspi­ra­cją połą­czo­nych przez gwiaz­dy kochan­ków — Richar­da Bur­to­na i Eli­sa­beth Tay­lor, wska­zu­ją na ist­nie­nie pra­wi­dło­wo­ści astro­lo­gicz­nych, któ­re wyda­ją się umac­niać wię­zi mał­żeń­skie. Niczym połą­cze­ni przez gwiaz­dy kochan­ko­wie Romeo i Julia, Bur­ton i Tay­lor, dwie cha­ry­zma­tycz­ne gwiaz­dy fil­mo­we, wspól­nie zabły­sły … Wię­cej…