Co naprawdę Albert Einstein myślał o astrologii?

Spre­ad the love

Auto­rzy ksią­żek astro­lo­gicz­nych i stron inter­ne­to­wych o astro­lo­gii czę­sto zamiesz­cza­ją kolek­cje zło­tych myśli wybit­nych posta­ci o astro­lo­gii, mają­cych świad­czyć, że się astro­lo­gią sami zaj­mo­wa­li lub ją sza­no­wa­li i doce­nia­li. Nie­ste­ty, rzad­ko kie­dy poda­je się źró­dła tych cyta­tów. Tak jest zawsze w przy­pad­ku rze­ko­mej wypo­wie­dzi Alber­ta Ein­ste­ina:

Astro­lo­gia jest nauką samo­dziel­ną. Wyja­śnia nam ona bar­dzo wie­le. Z jej zna­jo­mo­ści dużo się nauczy­łem i wie­lo­krot­nie odnio­słem korzy­ści. 

Od począt­ku mia­łem wąt­pli­wo­ści co do praw­dzi­wo­ści tego cyta­tu wła­śnie ze wzglę­du na brak przy­ta­cza­ne­go źró­dła i zbyt­nio cukier­ko­wą pochwa­łę samej astro­lo­gii.

Wresz­cie posta­no­wi­łem poszu­kać w inter­ne­cie (Google wie wszyst­ko!?) moż­li­wych źró­deł tej rze­ko­mej wypo­wie­dzi. Szyb­ko oka­za­ło się, że jej auto­rem wca­le nie jest Albert Ein­ste­in lecz Wer­ner Hir­sig, kana­dyj­ski astro­log pocho­dze­nia szwaj­car­skie­go, któ­ry opu­bli­ko­wał ją i przy­pi­sał Ein­ste­no­wi (bez poda­nia źró­dła) we wstę­pie do swej książ­ki “Manu­el d’astrologie”.

O praw­dzi­wej opi­nii Ein­ste­ina nt. astro­lo­gii może nato­miast świad­czyć ten skan ory­gi­nal­ne­go listu:

Co Albert Einstein myślał o astrologii?
Co Albert Ein­ste­in myślał o astro­lo­gii?

Janu­ary 7, 1943

Mr. Euge­ne Simon
c.o. Rab­bi Her­man Simon
184 East Wil­l­mo­re Ave.
St.Paul, Minn.

Dear Sir:

I ful­ly agree with you con­cer­ning the pseu­do-scien­ce of astro­lo­gy. The inte­re­sting point is that this kind of super­sti­tion is so tena­cio­us that it could per­sist thro­ugh so many cen­tu­ries.

Very tru­ly yours,

(Pod­pis)

Pro­fes­sor Albert Ein­ste­in.

Czy­li w moim swo­bod­nym tłu­ma­cze­niu: “W peł­ni zga­dzam się z Panem w spra­wie pseu­do­nau­ko­wo­ści astro­lo­gii. Cie­ka­we jest to, że ten prze­sąd jest tak trwa­ły, że mógł utrzy­mać się przez tyle wie­ków.”

Roz­po­wszech­nia­nie cyta­tu przy­to­czo­ne­go na począt­ku i podob­nych bez wska­za­nia źró­deł pod­ko­pu­je powa­gę publi­ko­wa­nych tek­stów i szko­dzi samej astro­lo­gii, ape­lu­ję więc do ich usu­nię­cia ze stron lub poda­nia źró­dła. Astro­lo­gia – podob­nie jak inne dzie­dzi­ny wie­dzy – nie musi pod­pie­rać się wypo­wie­dzia­mi o niej osób choć­by nie wiem jak zasłu­żo­nych. Opi­nie innych ludzi o jakiej­kol­wiek dzie­dzi­nie nie mogą być przy­ta­cza­ne za argu­ment dowo­dzą­cy jej praw­dzi­wo­ści i słusz­no­ści, bądź nie, a tym­cza­sem wie­lu astro­lo­gów tak postę­pu­je.

1 komentarz do wpisu “Co naprawdę Albert Einstein myślał o astrologii?”

  1. Co cie­ka­we, ten sam Albert Ein­ste­in w póź­niej­szych latach życia nie roz­sta­wał się z Bha­ga­wad-Gitą, szu­ka­jąc w niej inspi­ra­cji do wła­snej wer­sji Ogól­nej Teo­rii Wszyst­kie­go – w jego cza­sach wie­rzo­no, że jeśli fizy­ka roz­wią­że swój pro­blem Wiel­kiej Uni­fi­ka­cji, sta­nie się ona pod­sta­wą do TOE (The­ory of Eve­ry­thing).
    Więc nie wia­do­mo do koń­ca, jak to było z astro­lo­gią (Ein­ste­in żył w okre­ślo­nym śro­do­wi­sku, musiał sto­so­wać mimi­krę), ale ktoś taki jak Ein­ste­in zapew­ne wie­dział, że zasta­ny przez nie­go post­po­zy­ty­wi­stycz­ny-reduk­cjo­ni­stycz­ny model nauki nie nada­je się do opi­su głęb­szych pra­wi­dło­wo­ści Wszech­świa­ta.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Nie doceniamy starożytnych!

Dopiero teraz to znalazłem: http://webbite.pl/index.php/2010/12/inzynier-apple-zrekonstruowal-starozytny-grecki-mechanizm-z-antykithiry-przy-uzyciu-klockow-lego/   Wciąż myślę, że nie  doceniamy naszych przodków

Zamknij