Czy we wrześniu i październiku będzie dalszy ciąg załamania na giełdach?

Spre­ad the love

Czy­tam czę­sto komen­ta­rze ana­li­ty­ka gieł­do­we­go, któ­re­go komen­ta­rze skąd­inąd sobie cenię. Swo­je komen­ta­rze opie­ra on w dużej mie­rze na terii falo­wej Elliot­ta. Teo­ria ta moim zda­niem jest już zbyt prze­sta­rza­ła jak na warun­ki spo­łecz­no-tech­no­lo­gicz­no-gospo­dar­cze ist­nie­ją­ce na począt­ku trze­cie­go tysiąc­le­cia. Choć w prze­szło­ści może i dobrze tłu­ma­czy­ła zacho­wa­nie się indek­sów gieł­do­wych (też raczej a poste­rio­ri), to obec­nie ana­li­ty­cy sto­su­ją­cy tę teo­rię do tłu­ma­cze­nie ruchów indek­sów przy­po­mi­na­ją mi tro­chę daw­nych astro­no­mów dora­bia­ją­cych kolej­ne epi­cy­kle w astro­no­mii przed­ko­per­ni­kań­skiej dla wytłu­ma­cze­nia ruchów pla­net.

Ale do rze­czy. Ana­li­tyk ten na pod­sta­wie ww. teo­rii Elliot­ta pro­gno­zu­je dal­szy, głęb­szy spa­dek indek­sów WIG20SP500 we wrze­śniu i paź­dzier­ni­ku.

Prognoza analityka giełdowego na IX-X
Pro­gno­za ana­li­ty­ka gieł­do­we­go na IX-X

Te mie­sią­ce sta­ty­stycz­nie podob­no sprzy­ja­ją kra­chom i obsu­nię­ciom na gieł­dach ale czy na pod­sta­wie sta­ty­sty­ki moż­na pod­jąć kon­kret­ną decy­zję inwe­sty­cyj­ną w kon­kret­nym cza­sie? Wąt­pię, by ktoś się odwa­żył ryzy­ko­wać (swój) mają­tek.

Jak wyglą­da spra­wa z punk­tu widze­nia astro­lo­gii w tych mie­sią­cach w tym roku? Gdy przy­go­to­wy­wa­łem  w stycz­niu pro­gno­zę na 2011 rok, nic zagra­ża­ją­ce­go w owia­nych złą sła­wą mie­sią­cach nie zauwa­ży­łem, dla­te­go pozwo­li­łem sobie na opty­mizm do koń­ca roku. Nie powin­no dojść do pogłę­bie­nia mini­mów. Już nie­dłu­go czas zwe­ry­fi­ku­je te pro­gno­zy.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Co naprawdę Albert Einstein myślał o astrologii?

Autorzy książek astrologicznych i stron internetowych o astrologii często zamieszczają kolekcje złotych myśli wybitnych postaci o astrologii, mających świadczyć, że się astrologią...

Zamknij