Astrologiczna prognoza giełdowa na 2011 rok

Z mie­sięcz­nym opóź­nie­niem zamiesz­czam swo­ją krót­ka pro­gno­zę astro­lo­gicz­ną w odnie­sie­niu do spraw gieł­do­wych. Obec­nie w samym środ­ku kry­zy­su egip­skie­go nie­uchron­ną wyda­je się dłu­go ocze­ki­wa­na korek­ta. Dobra pas­sa gieł­dy nowo­jor­skiej zabu­rzo­na wyda­rze­nia­mi w Tune­zji i Egip­cie wyda­je się być już w fazie spo­dzie­wa­nej korek­ty. Mnie nato­miast …

Czy­taj dalej…Astro­lo­gicz­na pro­gno­za gieł­do­wa na 2011 rok