I Zjazd Walny Polskiego Towarzystwa Astrologicznego

Spre­ad the love

5 mar­ca 2011 roku w War­sza­wie przy ul. Ziel­nej 39 odbę­dzie się I Zjazd Wal­ny Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Astro­lo­gicz­ne­go.

Jako hono­ro­wi goście i wykła­dow­cy zosta­li zapro­sze­ni zna­ni pol­scy i zagra­nicz­ni astro­lo­go­wie. W pro­gra­mie zjaz­du oprócz Wal­ne­go Zebra­nia prze­wi­dzia­ne są tak­że pre­lek­cje dla uczest­ni­ków. Wszel­kie infor­ma­cje dostęp­ne są na stro­nie PTA: http://astrolog.org.pl. Dodat­ko­we infor­ma­cje moż­na tak­że uzy­skać pod adre­sem ema­il: pta@astrolog.org.pl

Człon­ko­wie PTA muszą do tego cza­su ure­gu­lo­wać zale­głe skład­ki, aby wziąć udział w Zjeź­dzie. Nie usta­lo­no jesz­cze osta­tecz­nie wiel­ko­ści  opła­ty zjaz­do­wej. Plu­sem jest dogod­na loka­li­za­cja – bli­sko sta­cji metra Świę­to­krzy­ska.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przeczytaj poprzedni wpis:
I Zjazd Walny Polskiego Towarzystwa Astrologicznego

5 marca 2011 roku w Warszawie odbędzie się I Zjazd Walny Polskiego Towarzystwa Astrologicznego. Jako honorowi goście i wykładowcy zostali...

Zamknij