Fragmenty astrologiczne – Jarosław Kaczyński

Spre­ad the love

Jako kolej­ny odci­nek „frag­men­tów” na temat astro­lo­gii prze­sy­łam gra­fik tran­zy­tów do grud­nia bie­żą­ce­go roku. Jest to przy­kład jed­ne­go z wie­lu spo­so­bów wery­fi­ko­wa­nia, czy poszu­ki­wań dokład­niej­sze­go cza­su uro­dze­nia – temat do tej pory nie roz­wią­za­ny, bo dys­ku­sje trwa­ją i zawsze trwa­ły, choć­by w kwe­stii któ­ry moment nale­ży brać za wła­ści­wy, prze­cię­cie pępo­wi­ny, pierw­szy krzyk, kąpiel dziec­ka… itp., itd., nie mówiąc nawet o dokład­no­ści zega­rów…

Gdy sto­su­je­my ukła­dy czwar­tej har­mo­nicz­nej i meto­dę ana­li­zy mid­punk­tów, nawet brak dokład­nej godzi­ny wciąż daje moż­li­wość oce­ny znacz­nej czę­ści horo­sko­pu. Ascen­dent jest jed­nak pozy­cją pozwa­la­ją­cą na uzy­ska­nie bar­dziej „oso­bi­ste­go obra­zu” danej oso­by, spe­cy­fi­ki dane­go zda­rze­nia. Zna­jo­mość pozy­cji ascen­den­tu w gra­ni­cach 4–5 minut uła­twia oce­nę wyda­rzeń na przy­szłość.

Dołą­czam wykres bar­dziej zna­nej wszyst­kim oso­by, aby­ście sami mogli spraw­dzić funk­cjo­nal­ną war­tość takiej tech­ni­ki.

1. Tran­zy­tu­ją­cy Plu­ton (koniecz­ność, zazwy­czaj nie bra­na pod uwa­gę, rady­kal­nej zmia­ny) jest od dłuż­sze­go cza­su pomię­dzy uro­dze­nio­wym ukła­dem Saturn/Asc. Prze­kra­cza pozy­cję ascen­den­tu oko­ło 20 grud­nia.

2. Tran­zy­tu­ją­cy Saturn (decy­zje, wysi­łek, poko­ny­wa­nie trud­no­ści) to tak­że w cen­trum 20 listo­pa­da. Następ­nie Saturn/Pluton +/- 20 grud­nia i Saturn/Uranus, +/- 24 grud­nia…

3. W mię­dzy­cza­sie, nale­ża­ło­by zwra­cać uwa­gę na szyb­kie tran­zy­ty Mar­sa, mogą­ce uru­cha­miać wcze­śniej spo­dzie­wa­ne wyda­rze­nia; – Mars = Pluton/Uranus, ostat­ni tydzień paź­dzier­ni­ka, Mars = Saturn i Ascen­dent, koń­co­wy okres listo­pa­da (+/- 17 – 20), Mars = Pluton/Uran, z począt­kiem nowe­go roku.

4. Uran suge­ru­je nowe idee (tran­zyt Mc i Jowi­sza), okres utrwa­la­nia celów zamie­rzeń.

Nie nale­ży pomi­jać jed­nak innych ukła­dów, ale to pozo­sta­wiam Waszym indy­wi­du­al­nym obser­wa­cjom i ana­li­zie, czy któ­re z tych prze­bie­gów (tran­zy­tów) moż­na będzie koja­rzyć z rze­czy­wi­stym roz­wo­jem sytu­acji.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Krystyna Pawłowicz
Fragmenty astrologiczne – Krystyna Pawłowicz

Trudno byłoby sobie wyobrazić bardziej wyrazisty obraz tej osoby, jak i na równi trudno jest tu znaleźć cokolwiek, co by...

Zamknij