Istota Midpunktu

- “Wszę­dzie znaj­du­je się cen­trum świa­ta…” (“Czar­ny Łoś”)   Uwa­gi doty­czą­ce ukła­dów pla­net, gdzie trzy kolej­ne pozy­cje zmie­nia­ły cha­rak­ter, jaki był przy­wią­zy­wa­ny do każ­dej z nich, i za rów­no te balan­su­ją­ce się po obu stro­nach cen­tral­nej pozy­cji, znaj­du­je­my już u Pto­le­me­usza. ( „Tetra­bi­blos,” …

Czy­taj dalej…Isto­ta Mid­punk­tu