Krystyna Pawłowicz

Fragmenty astrologiczne – Krystyna Pawłowicz

Trud­no było­by sobie wyobra­zić bar­dziej wyra­zi­sty obraz tej oso­by, jak i na rów­ni trud­no jest tu zna­leźć cokol­wiek, co by nie pro­wo­ko­wa­ło  kon­flik­tów z inny­mi oso­ba­mi. Pozy­cja Księ­ży­ca unie­moż­li­wia kon­takt emo­cjo­nal­ny, a układ Mer­ku­re­go, to nie tyl­ko brak zgod­no­ści i choć­by cie­nia ustę­pli­wo­ści w sto­sun­ku …

Czy­taj dalej…Frag­men­ty astro­lo­gicz­ne – Kry­sty­na Paw­ło­wicz