Horoskop Jana Pawła II

Pisząc o poli­ty­kach w XX wie­ku trud­no nie wspo­mnieć o papie­żu Janie Paw­le II, któ­ry wszak nie zaj­mu­je się poli­ty­ką w dosłow­nym tego sło­wa zna­cze­niu, nie­mniej jest prze­cież gło­wą pań­stwa waty­kań­skie­go. Dzia­łal­ność papie­ska kon­cen­tru­je się na sfe­rze moral­no-etycz­nej, jed­nak sta­no­wi­sko zaj­mo­wa­ne przez papie­ża wobec pod­sta­wo­wych pro­ble­mów współ­cze­sno­ści ma tak­że wymo­wę poli­tycz­ną, pocią­ga bowiem za sobą poli­tycz­ne kon­se­kwen­cje. Nie ma już dziś żad­nych wąt­pli­wo­ści, że papież Jan Paweł II w dużej mie­rze przy­czy­nił się do oba­le­nia komu­ni­zmu w Pol­sce i w Euro­pie Środ­ko­wo-Wschod­niej.