Nowy księżycowy kalendarz rolniczy

Spre­ad the love
Księżycowy kalendarz rolniczy
Księ­ży­co­wy kalen­darz rol­ni­czy

Choć na ryn­ku wydaw­ni­czym dostęp­nych jest wie­le kalen­da­rzy bio­dy­na­micz­nych, chciał­bym Pań­stwu zapro­po­no­wać tutaj nie­co inną wer­sję księ­ży­co­we­go kalen­da­rza rol­ni­cze­go. Pod­sta­wo­wą i naj­więk­szą róż­ni­cą w sto­sun­ku do innych podob­nych kalen­da­rzy  jest opar­cie go o Zodiak gwiaz­do­wy. Z tego powo­du jest on, bodaj­że, jedy­nym zna­nym mi kalen­da­rzem rol­ni­czym opar­tym o ten Zodiak, przy­naj­mniej w Pol­sce.

Dla­cze­go aku­rat Zodiak gwiaz­do­wy?

Powo­dem, któ­ry skło­nił mnie do opra­co­wa­nia księ­ży­co­we­go kalen­da­rza rol­ni­cze­go opar­te­go na Zodia­ku gwiaz­do­wym było zapo­zna­nie się z dany­mi z eks­pe­ry­men­tów prze­pro­wa­dza­nych przez wie­lu nie­za­leż­nych bada­czy w róż­nych miej­scach świa­ta. Wnio­sek jest taki, że istot­nie lep­sze wyni­ki moż­na osią­gnąć przy uwzględ­nie­niu sta­re­go babi­loń­skie­go Zodia­ku. Kto wie zatem, może i legen­dar­ne babi­loń­skie ogro­dy Semi­ra­mi­dy były upra­wia­ne zgod­nie z tym Zodia­kiem?!

W dużej mie­rze z Zodia­kiem gwiaz­do­wym (syde­rycz­nym, sta­łym) zgod­ne są tak­że wyni­ki wie­lo­let­nich doświad­czeń pro­wa­dzo­nych przez Marię Thun (zmar­ła w 2011 r.). Wię­cej roz­bież­no­ści w wyni­kach eks­pe­ry­men­tów daje się nato­miast zauwa­żyć przy zasto­so­wa­niu Zodia­ku tro­pi­kal­ne­go, powszech­nie dziś sto­so­wa­ne­go zwłasz­cza w Ame­ry­ce.

Obja­śnie­nia i zale­ce­nia:

Kolo­ry:

  • jasno­czer­wo­ny: żywioł ognia, dni owo­cu
  • sza­ry: żywioł zie­mi, dni korze­nia
  • jasno­żół­ty: żywioł powie­trza, dzień kwia­tu
  • jasno­zie­lo­ny: żywioł wody, dzień liścia
  • czar­ny: czas zaćmień lub poby­tu Księ­ży­ca w punk­tach zwa­nych węzła­mi księ­ży­co­wy­mi
  • fio­le­to­wy: fazy Księ­ży­ca
  • oliw­ko­wy: Księ­życ rosną­cy lub male­ją­cy

Wysie­wy oraz czyn­no­ści upra­wo­we wyko­ny­wa­ne w cza­sie poby­tu Księ­ży­ca w żywio­le har­mo­ni­zu­ją­cym z rośli­ną przy­no­szą naj­lep­sze efek­ty.

Kie­dy Księ­życ znaj­du­je się w Węź­le Połu­dnio­wym lub Pół­noc­nym nie nale­ży nic siać, ani sadzić przez okres oko­ło 6 godzin przed i po tym cza­sie. Naj­le­piej więc w tym cza­sie odpo­czy­wać. To samo doty­czy cza­su zaćmie­nia Słoń­ca lub Księ­ży­ca, któ­re to zja­wi­ska są ści­śle zwią­za­ne z węzła­mi. Dokład­ne cza­sy poby­tu Księ­ży­ca w węzłach (a więc i zaćmień) ozna­czo­no w kalen­da­rzu kolo­rem czar­nym.

Księ­życ rosną­cy lub male­ją­cy

Tra­dy­cyj­nie przyj­mu­je się, że kie­dy Księ­życ jest z każ­dym dniem coraz wyżej na nie­bie, mówi się o nim jako o Księ­ży­cu rosną­cym (nie mylić z fazą Księ­ży­ca przy­by­wa­ją­ce­go). Odwrot­nie, kie­dy Księ­życ jest z każ­dym dniem coraz niżej na nie­bie, mówi się o nim jako o male­ją­cym Księ­ży­cu (nie mylić z fazą Księ­ży­ca uby­wa­ją­ce­go). Powszech­nie uwa­ża się, że czas Księ­ży­ca male­ją­ce­go jest dobrym cza­sem na sadze­nie roślin, jed­nak bada­nia nie potwier­dzi­ły słusz­no­ści tego poglą­du.

Wscho­dy i kul­mi­na­cje Księ­ży­ca

Nowo­ścią, cechą nie­obec­ną w innych kalen­da­rzach bio­dy­na­micz­nych, jest poda­wa­nie cza­sów wscho­dów, kul­mi­na­cji, zacho­dów i depre­sji Księ­ży­ca. Te pozy­cje Księ­ży­ca były dotąd pomi­ja­ne. Nie zna­la­złem powo­ły­wa­nia się na nich w zna­nych mi źró­dłach histo­rycz­nych, ani w tra­dy­cji. Posta­no­wi­łem je zatem podać, ponie­waż są bada­nia, któ­re wska­zu­ją na ich nie­ba­ga­tel­ne zna­cze­nie. Zale­ce­nie: czas wscho­du lub kul­mi­na­cji Księ­ży­ca jest cza­sem korzyst­nym dla wysie­wów i sadze­nia – war­to to uwzględ­nić.

Aspek­ty Księ­ży­ca do Wenus i Satur­na

To rów­nież jest nowość w tego rodza­ju kalen­da­rzach. Wpro­wa­dzi­łem te dane po lek­tu­rze napi­sa­nej i wyda­nej przez A. Baigent pry­wat­nym sump­tem w maleń­kim nakła­dzie ksią­żecz­ki, w któ­rej autor­ka jako pierw­sza i chy­ba jedy­na dotąd zwró­ci­ła uwa­gę na rolę aspek­tów Księ­ży­ca do Wenus i Satur­na w upra­wie roślin. Jak obe­zna­ni choć tro­chę z astro­lo­gią mogą się domy­ślać, aspek­ty do Wenus istot­ne są w przy­pad­ku upra­wy roślin kwia­to­wych, a aspek­ty do Satur­na waż­ne są w upra­wie roślin wie­lo­let­nich, czy­li szcze­gól­nie drzew i krze­wów.

Dla zacho­wa­nia tra­dy­cji poda­ję rów­nież cza­sy apo­geum i peri­geum Księ­ży­ca, jed­nak  doświad­cze­nia nie potwier­dzi­ły dotych­czas przy­pi­sy­wa­nej im roli w upra­wie roślin.

Przed­sta­wio­na wer­sja kalen­da­rza ma cha­rak­ter pro­po­zy­cji. Wszel­kie uwa­gi moż­na zgła­szać poni­żej lub prze­sy­łać ema­ilem ze stro­ny ‘Kon­takt’. Na życze­nie mogę rów­nież prze­słać plik do utwo­rze­nia podob­ne­go kalen­da­rza w Outlo­oku (kolo­ry moż­na sobie dowol­nie zmie­nić):

Kalendarz księżycowy w Outlooku
Kalen­darz księ­ży­co­wy w Outlo­oku

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Jaki stosunek do astrologii miał naprawdę Jan Kepler?

Szczytowe osiągnięcia naukowe Johannesa Keplera w dziedzinie astronomii to również jednoczesny triumf astrologii. Prawdopodobnie twoja wyszukiwarka internetowa nie będzie wiedziała...

Zamknij