100 rocznica urodzin Leszka Szumana

Leszek Szu­man uro­dził się 18 listo­pa­da 1903 w Pozna­niu, w rodzi­nie, w któ­rej popu­lar­ne były zain­te­re­so­wa­nia róż­ny­mi sła­bo zba­da­ny­mi dzie­dzi­na­mi życia, zanie­dby­wa­ny­mi przej­ścio­wo przez naukę ofi­cjal­ną.

Atmos­fe­ra taka spra­wi­ła, że chłon­ny, a kry­tycz­ny umysł mło­de­go czło­wie­ka nie był skłon­ny do prze­sąd­ne­go odrzu­ca­nia nie­zwe­ry­fi­ko­wa­nych infor­ma­cji wyłącz­nie z przy­czy­ny, że nie były one dosto­so­wa­ne tre­ścią, czy for­mą, do mało ela­stycz­nych ram aktu­al­ne­go zakre­su urzę­do­wo i for­mal­nie zatwier­dzo­nej wie­dzy pod­ręcz­ni­ko­wej nawet, jeże­li nie były z tą wie­dzą sprzecz­ne, a jedy­nie ją uzu­peł­nia­ły.