Kalendarz astrologiczny

Spre­ad the love

Jesz­cze w sta­rym roku dosze­dłem do wnio­sku, że tabli­ce astro­lo­gicz­ne, któ­re od kil­ku lat zamiesz­czam tutaj mogły się już znu­dzić wie­lu oso­bom, więc pomy­śla­łem, czy dało­by się to zro­bić w jakiejś wygod­niej­szej posta­ci np. w for­mie kalen­da­rza? Po wypró­bo­wa­niu wie­lu warian­tów wresz­cie wybra­łem ten, któ­ry wydał mi się naj­bar­dziej uni­wer­sal­ny i oto rezul­tat: kalen­darz astro­lo­gicz­ny. Na razie to tyl­ko wer­sja son­da­żo­wa – tyl­ko dla stycz­nia. Jeśli speł­ni ocze­ki­wa­nia więk­szo­ści z Was, w każ­dej chwi­li mogę uzu­peł­nić w tym sty­lu dane dla całe­go roku, jeśli nie będzie żądań rady­kal­nych zmian spo­so­bu pre­zen­ta­cji, rodza­ju danych itp.

W kalen­da­rzu wyświe­tla­ne są:

  • bie­żą­ce aspek­ty pla­net
  • fazy Księ­ży­ca
  • zaćmie­nia Słoń­ca i Księ­ży­ca
  • okre­sy próż­ne­go kur­su Księ­ży­ca (lepiej to wyglą­da w Outlo­oku, gdzie począ­tek PKK ozna­czy­łem kolo­rem czer­wo­nym, a koniec kolo­rem zie­lo­nym)
  • typo­we świę­ta, a wśród nich Dzień Astro­lo­ga  😀

Dodat­ko­wo wkrót­ce udo­stęp­nię plik źró­dło­wy, z któ­re­go moż­na zaim­por­to­wać takie same dane do MS Outlo­oka ale to dopie­ro po zebra­niu ewen­tu­al­nych Waszych uwag.

Dane wyko­rzy­sta­ne w kalen­da­rzu skom­pi­lo­wa­łem korzy­sta­jąc z dwóch pro­gra­mów: Ura­nii Bog­da­na Kru­siń­skie­go i ZET Alek­san­dra Zaj­ce­wa, czy­li tych samych pro­gra­mów, z któ­rych korzy­stam co roku przy gene­ro­wa­niu tablic astro­lo­gicz­nych.

Chcesz mieć ten kalen­darz na swo­je stro­nie? Wstaw ten kod:

<ifra­me src=“https://www.google.com/calendar/embed?height=600&amp;wkst=1&amp;bgcolor=%23FFFFFF&amp;src=mtrj0j8n1daifm5r7ktqqtntik%40group.calendar.google.com&amp;color=%2329527A&amp;src=pl.polish%23holiday%40group.v.calendar.google.com&amp;color=%23875509&amp;ctz=Europe%2FWarsaw” sty­le=” border-width:0 ” width=“800” height=“600” frameborder=“0” scrolling=“no”></iframe>

 Możesz zmie­nić para­me­try width="800" height="600" decy­du­ją­ce o sze­ro­ko­ści i wyso­ko­ści kalen­da­rza tak, aby paso­wał on do Two­jej stro­ny.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Polskie Towarzystwo Astrologiczne – spotkanie z Grzegorzem Muszyńskim

Wydanie polskiego przekładu Czworoksięgu (Tetrabiblos) Klaudiusza Ptolemeusza jest najważniejszym wydarzeniem w historii polskiej astrologii. O randze faktu przełożenia Tetrabiblos na...

Zamknij