Plik Astrokalendarza do wczytania do Outlooka z instrukcją

Spre­ad the love

AstrokalendarzUdo­stęp­niam obie­ca­ny plik Astro­ka­len­da­rza z cza­sa­mi wystą­pie­nia dokład­nych aspek­tów pla­net, ingre­sów, faz Księ­ży­ca i zaćmień, któ­ry moż­na sobie zaim­por­to­wać do Outlo­oka. W tej chwi­li obej­mu­je on tyl­ko sty­czeń 2013 r., a to dla­te­go, aby wypró­bo­wać, czy speł­nia ocze­ki­wa­nia  i aby nie zaśmie­cić sobie cało­rocz­ne­go kalen­da­rza w Outlo­oku. Jeśli nie, łatwiej będzie wyka­so­wać dane tyl­ko ze stycz­nia. Jeśli się spodo­ba, następ­ne pli­ki zosta­ną udo­stęp­nia­nie suk­ce­syw­nie do pobra­nia.

Cza­sy próż­ne­go kur­su Księ­ży­ca nie są tutaj poda­ne dosłow­nie. Łatwo jed­nak te cza­sy roz­po­znać. Począ­tek próż­ne­go kur­su Księ­ży­ca (czy­li czas ostat­nie­go aspek­tu Księ­ży­ca) ozna­czy­łem kolo­rem czer­wo­nym, koniec (czy­li czas ingre­su do kolej­ne­go zna­ku Zodia­ku) – kolo­rem zie­lo­nym. Kolo­ry widocz­ne na zrzu­cie frag­men­tu ekra­nu moż­na sobie zmie­nić w dowol­ny spo­sób już w Outlo­oku.

Jak wczy­tać do Outlo­oka:

1. Menu Plik/Importuj lub eks­por­tuj…

2. Zazna­czyć “Impor­tuj z inne­go pli­ku lub pro­gra­mu”

3. W następ­nym oknie wybrać “War­to­ści oddzie­lo­ne prze­cin­ka­mi (Win­dows)”

4. W kolej­nym oknie nale­ży wybrać pobra­ny stąd plik  i zaak­cep­to­wać.

5. Jako fol­der doce­lo­wy nale­ży wybrać “Calen­dar”.

 

A tak wyglą­da­ją auto­ma­tycz­ne powia­do­mie­nia o tych wyda­rze­niach w Outlo­oku:

przypomnienia

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas powia­do­mień usta­wio­ny jest na pół­noc ale moż­na to sobie dosto­so­wać do wła­snych upodo­bań.

Dostęp­ne pli­ki na kolej­ne mie­sią­ce do grud­nia:

Astro­ka­len­darz od mar­ca do grud­nia 2013

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Kalendarz astrologiczny

Jeszcze w starym roku doszedłem do wniosku, że tablice astrologiczne, które od kilku lat zamieszczam tutaj mogły się już znudzić...

Zamknij