Polskie Towarzystwo Astrologiczne – rejestracja

Spre­ad the love

Wresz­cie!!!

W pią­tek otrzy­ma­łem dłu­go ocze­ki­wa­ną infor­ma­cję o osta­tecz­nym zare­je­stro­wa­niu Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Astro­lo­gicz­ne­go z sie­dzi­bą w War­sza­wie, o czym infor­mu­ję z wiel­ką rado­ścią. Wie­lu zapew­ne zain­te­re­su­je dokład­ny czas reje­stra­cji: 13 sierp­nia 2009 10:24. Cie­kaw jestem ewen­tu­al­nych Waszych uwag nt. horo­sko­pu.

Polskie Towarzystwo Astrologiczne - horoskop
Pol­skie Towa­rzy­stwo Astro­lo­gicz­ne – horo­skop

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Stowarzyszenie cd.

Sprawy związane ze stowarzyszeniem okazały się bardziej absorbujące  niż zakładałem. Najważniejsze jest jednak to, że wkrótce zostanie rozpoczęta formalna procedura...

Zamknij