AstroWiki – apel

Spre­ad the love

Zwra­cam się do spo­łecz­no­ści astro­lo­gów o wstę­po­wa­nie w sze­re­gi redak­to­rów haseł naj­więk­szej i naj­star­szej pol­skiej ency­klo­pe­dii astro­lo­gii Astro­Wi­ki. Ogro­my, trud­ny do oce­nie­nia wkład w jej roz­wój wnio­sła ś. p. Justy­na Reiner (Nep­tus). Teraz, kie­dy jej już zabra­kło, przy­by­ło cię­ża­ru spo­czy­wa­ją­ce­go na pozo­sta­łych redak­to­rach. Astro­lo­gów spe­cja­li­zu­ją­cych się w jakimś dzia­le astro­lo­gii przy­by­wa w Pol­sce. Niech każ­dy tyl­ko przy­czy­ni się choć­by do powsta­nia jed­ne­go hasła mie­sięcz­nie. Już to tyl­ko podwo­iło­by licz­bę ist­nie­ją­cych haseł w cią­gu pierw­sze­go roku, a jest dużo jesz­cze do zro­bie­nia.

Ency­klo­pe­dia astro­lo­gii Astro­Wi­ki jest:

  • w 100% nie­ko­mer­cyj­nym pro­jek­tem, dzię­ki cze­mu jest rów­nież w 100% nie­za­leż­na i nie­wraż­li­wa na koniunk­tu­rę,
  • obiek­tyw­na, bo nie jest zwią­za­na z żad­ną szko­łą ani z żad­ną oso­bi­sto­ścią świa­ta astro­lo­gii, któ­ra by mogła odci­snąć na niej swo­je pięt­no.

Ency­klo­pe­dia astro­lo­gii Astro­Wi­ki ma szan­se być tak­że uni­ka­to­wym pro­jek­tem na ska­lę może nawet świa­to­wą, jeśli będzie­my potra­fi­li wspól­nie ją two­rzyć. Aż chce się zawo­łać:

Astro­lo­dzy wszyst­kich kra­jów łącz­cie się!”

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Polskie Towarzystwo Astrologiczne – rejestracja

Wreszcie!!! W piątek otrzymałem długo oczekiwaną informację o ostatecznym zarejestrowaniu Polskiego Towarzystwa Astrologicznego z siedzibą w Warszawie, o czym informuję...

Zamknij