Stowarzyszenie cd.

Spre­ad the love

Spra­wy zwią­za­ne ze sto­wa­rzy­sze­niem oka­za­ły się bar­dziej absor­bu­ją­ce  niż zakła­da­łem. Naj­waż­niej­sze jest jed­nak to, że wkrót­ce zosta­nie roz­po­czę­ta for­mal­na pro­ce­du­ra zało­ży­ciel­ska. Spo­tka­nie, o któ­rym wcze­śniej pisa­łem, mia­ło tro­chę nie­ocze­ki­wa­ny prze­bieg. Mimo moje­go prze­ko­na­nia, że podob­ne wąt­pli­wo­ści mamy już za sobą, na samym począt­ku spo­tka­nia został zakwe­stio­no­wa­ny sens zakła­da­nia for­mal­nej orga­ni­za­cji. Z pew­ne­go punk­tu widze­nia trud­no się nie zgo­dzić. Wszak, aby zaj­mo­wać się astro­lo­gią, wca­le nie jest potrzeb­ne sto­wa­rzy­sze­nie ani jaka­kol­wiek inna orga­ni­za­cja. Wystar­czy wła­sna chęć i czas. Astro­lo­go­wie czę­sto prze­cież zaj­mo­wa­li się swo­ją dzie­dzi­ną samot­nie i samot­nie musie­li roz­wią­zy­wać astro­lo­gicz­ne zagad­ki sta­wia­ne przez życie lub ich pra­co­daw­ców (na kró­lew­skich dwo­rach był tyl­ko jeden astro­log). Zresz­tą astro­lo­gia, jak nie­wie­le innych dzie­dzin, bar­dzo dobrze nada­je się do samo­dziel­ne­go prak­ty­ko­wa­nia.

Dla­cze­go więc astro­log lub ama­tor astro­lo­gii powi­nien się sto­wa­rzy­szać? Nie­wąt­pli­wie będąc w więk­szej gru­pie sko­rzy­sta na wymia­nie spo­strze­żeń i doświad­czeń, łatwiej będzie moż­na prze­pro­wa­dzić pew­ne bada­nia. Nie bez zna­cze­nia są spra­wy finan­so­we. Dzię­ki zebra­nym skład­kom człon­kow­skim moż­na prze­cież sfi­nan­so­wać wykła­dy popu­la­ry­za­tor­skie o astro­lo­gii, zapro­sić wybit­nych astro­lo­gów z zagra­ni­cy itp. rze­czy, któ­rych raczej nie zro­bi­my poje­dyń­czo. Są rze­czy, któ­re znacz­nie łatwiej robi się w gru­pie. Praw­dę mówiąc, aż dzi­wię się, że cza­sem muszę to tłu­ma­czyć. Dla mnie jest to spra­wa oczy­wi­sta. W każ­dym razie spra­wa reje­stra­cji w toku. Spo­dzie­wam się, że wio­sną zacznie­my dzia­łać.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Stowarzyszenie

Sprawa stowarzyszenia astrologicznego nabrała wreszcie tempa. To zwłaszcza dzięki Margot, która nalegała na szybkie doprowadzenie do końca formalności. Statut więc...

Zamknij