Stowarzyszenie

Spre­ad the love

Spra­wa sto­wa­rzy­sze­nia astro­lo­gicz­ne­go nabra­ła wresz­cie tem­pa. To zwłasz­cza dzię­ki Mar­got, któ­ra nale­ga­ła na szyb­kie dopro­wa­dze­nie do koń­ca for­mal­no­ści. Sta­tut więc już cze­ka na zatwier­dze­nie na spo­tka­niu, któ­re ma się odbyć jutro, tj. 7 lute­go 2009 r.

Mnie zaś zaprzą­ta gło­wę stro­na księ­go­wa. Tu już nie wystar­czy pro­sta KPiR, a po zare­je­stro­wa­niu koniecz­ne będzie pro­wa­dze­nie księ­go­wo­ści. Dla­te­go już poszu­ku­je­my pil­nie kogoś do pro­wa­dze­nia księ­go­wo­ści, naj­chęt­niej przy­szłe­go człon­ka sto­wa­rzy­sze­nia lub wolon­ta­riu­sza.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.