Nowy księżycowy kalendarz rolniczy

Choć na ryn­ku wydaw­ni­czym dostęp­nych jest wie­le kalen­da­rzy bio­dy­na­micz­nych, chciał­bym Pań­stwu zapro­po­no­wać tutaj nie­co inną wer­sję księ­ży­co­we­go kalen­da­rza rol­ni­cze­go. Pod­sta­wo­wą i naj­więk­szą róż­ni­cą w sto­sun­ku do innych podob­nych kalen­da­rzy  jest opar­cie go o Zodiak gwiaz­do­wy. Z tego powo­du jest on, bodaj­że, jedy­nym zna­nym mi … Wię­cej…

Jaki stosunek do astrologii miał naprawdę Jan Kepler?

Szczy­to­we osią­gnię­cia nauko­we Johan­ne­sa Keple­ra w dzie­dzi­nie astro­no­mii to rów­nież jed­no­cze­sny triumf astro­lo­gii. Praw­do­po­dob­nie two­ja wyszu­ki­war­ka inter­ne­to­wa nie będzie wie­dzia­ła jak popraw­nie brzmi jego nazwi­sko, ale ten śre­dnio­wiecz­ny astro­nom i astro­log, Johan­nes Kepler nie jest obcą posta­cią dla tych, któ­rzy stu­diu­ją noc­ne … Wię­cej…

Astrologiczne odniesienia w ludowych i historycznych przekazach dotyczących prac rolniczych

Frag­ment wykła­du wygło­szo­ne­go 20 paź­dzier­ni­ka 2013 r. na kon­fe­ren­cji Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Astro­lo­gicz­ne­go pt. “Zasto­so­wa­nie astro­lo­gii w ogrod­nic­twie” “Ze wszyst­kich zasto­so­wań astro­lo­gii, uwzględ­nia­nie ryt­mów kosmicz­nych w ogrod­nic­twie i rol­nic­twie ma naj­więk­szy prak­tycz­ny poten­cjał” Nicho­las Cam­pion, ‘Plan­ting by the Stars – Astro­lo­gi­cal Gar­de­ning’, r. 22, … Wię­cej…

Istota Midpunktu

- “Wszę­dzie znaj­du­je się cen­trum świa­ta…” (“Czar­ny Łoś”)   Uwa­gi doty­czą­ce ukła­dów pla­net, gdzie trzy kolej­ne pozy­cje zmie­nia­ły cha­rak­ter, jaki był przy­wią­zy­wa­ny do każ­dej z nich, i za rów­no te balan­su­ją­ce się po obu stro­nach cen­tral­nej pozy­cji, znaj­du­je­my już u Pto­le­me­usza. ( „Tetra­bi­blos,” … Wię­cej…

Pułapka horoskopu

Czy Twój uro­dze­nio­wy horo­skop odzwier­cie­dla praw­dzi­we­go Cie­bie, czy też spi­ral­ną sieć, z któ­rej chciał­byś uciec?  Warun­ki pier­wot­ne + sys­tem uwa­run­ko­wań = cha­rak­ter Czym jest horo­skop uro­dze­nio­wy? Więk­szość aspek­tów astro­lo­gicz­nych defi­niu­je się na pod­sta­wie tego, co nam się wyda­je, że jest odpo­wie­dzią, … Wię­cej…

O celowości i znaczeniu podziałów harmonicznych

Podział na róż­ne zna­cze­nia poszcze­gól­nych aspek­tów ist­niał od daw­na. Oce­na taka prze­pro­wa­dza­na była jed­nak w innych warun­kach byto­wych i w innych per­spek­ty­wach roz­wo­jo­wych. Jed­nym z takich decy­du­ją­cych czyn­ni­ków, gdy przy­cho­dzi do inter­pre­ta­cji, jest sto­pień roz­wo­ju pozio­mu inte­lek­tu­al­ne­go, zarów­no na ogól­nie panu­ją­cym pozio­mi, jak … Wię­cej…

Astronomowie znaleźli dowód na twierdzenia astrologów

Nie ma już żad­nych wąt­pli­wo­ści, że cia­ła nie­bie­skie oddzia­ły­wa­ją na pla­ne­tę Zie­mię jako całość. Dla scep­ty­ków może to być trud­ne do prze­łknię­cia, ale astro­no­mo­wie zro­bi­li wię­cej niż kto­kol­wiek inny, żeby wyka­zać praw­dzi­wość sta­ro­żyt­nych sys­te­mów prze­ko­nań pod­trzy­mu­ją­cych astro­lo­gię. W arty­ku­le dla … Wię­cej…

Anna German

Ten tekst  jest poświę­co­ny naj­waż­niej­szej arty­st­ce w moim życiu, od pierw­szych dłu­go­gra­ją­cych płyt gra­mo­fo­no­wych, któ­rych słu­cha­łam, kie­dy mia­łam 3 lata. Na wstę­pie przed­sta­wię jed­ną z jej naj­bar­dziej zna­nych pio­se­nek, któ­ra była ponie­kąd „szla­gie­rem” w Rosji w latach 70. (ale nie bądź­cie skon­fun­do­wa­ni sta­ro­mod­ną aran­ża­cją): „Nad­ież­da” … Wię­cej…

Prawdopodobieństwo rozwodu zależy od układu planet, potwierdzają to badania

Bada­nia, któ­re prze­pro­wa­dzo­no za inspi­ra­cją połą­czo­nych przez gwiaz­dy kochan­ków — Richar­da Bur­to­na i Eli­sa­beth Tay­lor, wska­zu­ją na ist­nie­nie pra­wi­dło­wo­ści astro­lo­gicz­nych, któ­re wyda­ją się umac­niać wię­zi mał­żeń­skie. Niczym połą­cze­ni przez gwiaz­dy kochan­ko­wie Romeo i Julia, Bur­ton i Tay­lor, dwie cha­ry­zma­tycz­ne gwiaz­dy fil­mo­we, wspól­nie zabły­sły … Wię­cej…