Astrologiczne odniesienia w ludowych i historycznych przekazach dotyczących prac rolniczych

Frag­ment wykła­du wygło­szo­ne­go 20 paź­dzier­ni­ka 2013 r. na kon­fe­ren­cji Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Astro­lo­gicz­ne­go pt. “Zasto­so­wa­nie astro­lo­gii w ogrod­nic­twie” “Ze wszyst­ki­ch zasto­so­wań astro­lo­gii, uwzględ­nia­nie ryt­mów kosmicz­ny­ch w ogrod­nic­twie i rol­nic­twie ma naj­więk­szy prak­tycz­ny poten­cjał” Nicho­las Cam­pion, ‘Plan­ting by the Stars – Astro­lo­gi­cal Gar­de­ning’, r. 22, … Wię­cej…

Istota Midpunktu

- “Wszę­dzie znaj­du­je się cen­trum świa­ta…” (“Czar­ny Łoś”)   Uwa­gi doty­czą­ce ukła­dów pla­net, gdzie trzy kolej­ne pozy­cje zmie­nia­ły cha­rak­ter, jaki był przy­wią­zy­wa­ny do każ­dej z nich, i za rów­no te balan­su­ją­ce się po obu stro­na­ch cen­tral­nej pozy­cji, znaj­du­je­my już u Pto­le­me­usza. ( „Tetra­bi­blos,” Księ­ga … Wię­cej…

Pułapka horoskopu

Czy Twój uro­dze­nio­wy horo­skop odzwier­cie­dla praw­dzi­we­go Cie­bie, czy też spi­ral­ną sieć, z któ­rej chciał­byś uciec?  Warun­ki pier­wot­ne + sys­tem uwa­run­ko­wań = cha­rak­ter Czym jest horo­skop uro­dze­nio­wy? Więk­szo­ść aspek­tów astro­lo­gicz­ny­ch defi­niu­je się na pod­sta­wie tego, co nam się wyda­je, że jest odpo­wie­dzią, a w … Wię­cej…

O celowości i znaczeniu podziałów harmonicznych

Podział na róż­ne zna­cze­nia poszcze­gól­ny­ch aspek­tów ist­niał od daw­na. Oce­na taka prze­pro­wa­dza­na była jed­nak w inny­ch warun­ka­ch byto­wy­ch i w inny­ch per­spek­ty­wa­ch roz­wo­jo­wy­ch. Jed­nym z taki­ch decy­du­ją­cy­ch czyn­ni­ków, gdy przy­cho­dzi do inter­pre­ta­cji, jest sto­pień roz­wo­ju pozio­mu inte­lek­tu­al­ne­go, zarów­no na ogól­nie panu­ją­cym pozio­mi, jak … Wię­cej…

Astronomowie znaleźli dowód na twierdzenia astrologów

Nie ma już żad­ny­ch wąt­pli­wo­ści, że cia­ła nie­bie­skie oddzia­ły­wa­ją na pla­ne­tę Zie­mię jako cało­ść. Dla scep­ty­ków może to być trud­ne do prze­łknię­cia, ale astro­no­mo­wie zro­bi­li wię­cej niż kto­kol­wiek inny, żeby wyka­zać praw­dzi­wo­ść sta­ro­żyt­ny­ch sys­te­mów prze­ko­nań pod­trzy­mu­ją­cy­ch astro­lo­gię. W arty­ku­le dla … Wię­cej…

Anna German

Ten tek­st  jest poświę­co­ny naj­waż­niej­szej arty­st­ce w moim życiu, od pierw­szy­ch dłu­go­gra­ją­cy­ch płyt gra­mo­fo­no­wy­ch, któ­ry­ch słu­cha­łam, kie­dy mia­łam 3 lata. Na wstę­pie przed­sta­wię jed­ną z jej naj­bar­dziej zna­ny­ch pio­se­nek, któ­ra była ponie­kąd „szla­gie­rem” w Rosji w lata­ch 70. (ale nie bądź­cie skon­fun­do­wa­ni sta­ro­mod­ną aran­ża­cją): „Nad­ież­da” … Wię­cej…

Prawdopodobieństwo rozwodu zależy od układu planet, potwierdzają to badania

Bada­nia, któ­re prze­pro­wa­dzo­no za inspi­ra­cją połą­czo­ny­ch przez gwiaz­dy kochan­ków — Richar­da Bur­to­na i Eli­sa­be­th Tay­lor, wska­zu­ją na ist­nie­nie pra­wi­dło­wo­ści astro­lo­gicz­ny­ch, któ­re wyda­ją się umac­niać wię­zi mał­żeń­skie. Niczym połą­cze­ni przez gwiaz­dy kochan­ko­wie Romeo i Julia, Bur­ton i Tay­lor, dwie cha­ry­zma­tycz­ne gwiaz­dy fil­mo­we, wspól­nie zabły­sły … Wię­cej…

Przyszłość wyczytana w gazecie

Komik Ste­ve Allen, któ­ry był rów­nież fanem astro­no­mii i nauki i spę­dził wie­le lat pod­śmie­wa­jąc się z astro­lo­gii i inny­ch powią­za­ny­ch sztuk, raz sar­ka­stycz­nie zauwa­żył: “Może­sz dowie­dzieć się wię­cej o sobie dzię­ki prze­czy­ta­niu gaze­ty z dnia w któ­rym się uro­dzi­łeś, niż kie­dy­kol­wiek mógł­byś dowie­dzieć się z horo­sko­pu”. Pro­wo­ka­cyj­na … Wię­cej…

Słynny test astrologii ma poważne wady

Naukow­cy posłu­gu­ją­cy się bada­nia­mi sta­ty­stycz­ny­mi czę­sto skłon­ni są źle wyra­żać się o astro­lo­gii mimo błę­dów w ana­li­tycz­nym rozu­mo­wa­niu pro­wa­dzą­cym do błęd­ny­ch wnio­sków. Oka­za­ło się, że wyni­ki badań nauko­wy­ch, na któ­re powo­ły­wa­li się scep­ty­cy przez ponad dwie deka­dy dążąc do oba­le­nia i wyśmia­nia astro­lo­gii … Wię­cej…

Plik Astrokalendarza do wczytania do Outlooka z instrukcją

Udo­stęp­niam obie­ca­ny plik Astro­ka­len­da­rza z cza­sa­mi wystą­pie­nia dokład­ny­ch aspek­tów pla­net, ingre­sów, faz Księ­ży­ca i zaćmień, któ­ry moż­na sobie zaim­por­to­wać do Outlo­oka. W tej chwi­li obej­mu­je on tyl­ko sty­czeń 2013 r., a to dla­te­go, aby wypró­bo­wać, czy speł­nia ocze­ki­wa­nia  i aby nie zaśmie­cić sobie cało­rocz­ne­go kalen­da­rza … Wię­cej…