ANS

Spre­ad the love
Zmień swo­je zdję­cie w tle
Wyślij na ser­wer
Zmień swo­je zdję­cie w tle
ANS
Astro­lo­gy News Servi­ce (ANS) to nie­do­cho­do­wa agen­cja infor­ma­cyj­na dla astro­lo­gów zało­żo­na przez pięć czo­ło­wych insty­tu­cji astro­lo­gicz­nych o mię­dzy­na­ro­do­wym zasię­gu. Alma­nach Astro­lo­gicz­ny uzy­skał zgo­dę na tłu­ma­cze­nie i publi­ko­wa­nie w języ­ku pol­skim infor­ma­cji zamiesz­cza­nych przez tę agen­cję.
Sta­tus kon­ta użyt­kow­ni­ka to Zatwier­dzo­no

Ten użyt­kow­nik nie dodał jesz­cze żad­nych infor­ma­cji o sobie.