Andrzej Wesołowski

Spre­ad the love
Zmień swo­je zdję­cie w tle
Wyślij na ser­wer
Zmień swo­je zdję­cie w tle
Astro­log. Uro­dził się 21 czerw­ca 1936 w War­sza­wie – zmarł 30 mar­ca 1985 w War­sza­wie.
Sta­tus kon­ta użyt­kow­ni­ka to Zatwier­dzo­no

Ten użyt­kow­nik nie dodał jesz­cze żad­nych infor­ma­cji o sobie.