Piotr Piotrowski

Chan­ge your cover pho­to
Chan­ge your cover pho­to
Filo­zof. Jest auto­rem kil­ku ksią­żek, m.in. “Jung i astro­lo­gia” (2002), “Lilith Czar­ny Księ­życ” (2007), “Prze­sła­nie Chi­ro­na” (1997, 2008), “Małe pla­ne­ty – nowe odkry­cie astro­lo­gii” (2010) oraz “Regu­ły astro­lo­gii tra­dy­cyj­nej” (2011). Spe­cja­li­zu­je się w jun­gow­sko-ana­li­tycz­nym spo­so­bie inter­pre­to­wa­nia horo­sko­pów indy­wi­du­al­nych, a tak­że w tra­dy­cyj­nych tech­ni­kach astro­lo­gii uro­dze­nio­wej, horar­nej, elek­cyj­nej i mun­dal­nej.
This user acco­unt sta­tus is Appro­ved

This user has not added any infor­ma­tion to the­ir pro­fi­le yet.

Komen­ta­rze FB