AstroWiki – apel

Zwra­cam się do spo­łecz­no­ści astro­lo­gów o wstę­po­wa­nie w sze­re­gi redak­to­rów haseł naj­więk­szej i naj­star­szej pol­skiej ency­klo­pe­dii astro­lo­gii Astro­Wi­ki. Ogro­my, trud­ny do oce­nie­nia wkład w jej roz­wój wnio­sła ś. p. Justy­na Reiner (Nep­tus). Teraz, kie­dy jej już zabra­kło, przy­by­ło cię­ża­ru spo­czy­wa­ją­ce­go na pozo­sta­łych redak­to­rach. Astro­lo­gów … Wię­cej…

Polskie Towarzystwo Astrologiczne – rejestracja

Wresz­cie!!! W pią­tek otrzy­ma­łem dłu­go ocze­ki­wa­ną infor­ma­cję o osta­tecz­nym zare­je­stro­wa­niu Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Astro­lo­gicz­ne­go z sie­dzi­bą w War­sza­wie, o czym infor­mu­ję z wiel­ką rado­ścią. Wie­lu zapew­ne zain­te­re­su­je dokład­ny czas reje­stra­cji: 13 sierp­nia 2009 10:24. Cie­kaw jestem ewen­tu­al­nych Waszych uwag nt. horo­sko­pu. Komen­ta­rze FB

Stowarzyszenie cd.

Spra­wy zwią­za­ne ze sto­wa­rzy­sze­niem oka­za­ły się bar­dziej absor­bu­ją­ce  niż zakła­da­łem. Naj­waż­niej­sze jest jed­nak to, że wkrót­ce zosta­nie roz­po­czę­ta for­mal­na pro­ce­du­ra zało­ży­ciel­ska. Spo­tka­nie, o któ­rym wcze­śniej pisa­łem, mia­ło tro­chę nie­ocze­ki­wa­ny prze­bieg. Mimo moje­go prze­ko­na­nia, że podob­ne wąt­pli­wo­ści mamy już za sobą, na … Wię­cej…

Stowarzyszenie

Spra­wa sto­wa­rzy­sze­nia astro­lo­gicz­ne­go nabra­ła wresz­cie tem­pa. To zwłasz­cza dzię­ki Mar­got, któ­ra nale­ga­ła na szyb­kie dopro­wa­dze­nie do koń­ca for­mal­no­ści. Sta­tut więc już cze­ka na zatwier­dze­nie na spo­tka­niu, któ­re ma się odbyć jutro, tj. 7 lute­go 2009 r. Mnie zaś zaprzą­ta gło­wę stro­na księ­go­wa. … Wię­cej…