Odwrót na giełdach?

wig2020091028
WIG20 20101028

Spad­ki na gieł­dach świa­to­wych w tym tygo­dniu dosko­na­le wpi­su­ją się w uści­śla­ją­cą się wciąż kwa­dra­tu­rę Satur­na i Plu­to­na. Na domiar złe­go (dla mnie aku­rat dobre­go, bo jestem na krót­kich pozy­cjach) dołą­czy­ła się kwa­dra­tu­ra Słoń­ca i Mar­sa. Mars sły­nie z tego, że dole­wa oli­wy do ognia i czer­wo­ny kolor ogar­nął dziś maso­wo ryn­ki.

Wię­cej…Odwrót na gieł­dach?

Żurawie Wieżowe

Wczo­raj wresz­cie mia­łem tro­chę luzu i dla ode­tchnie­nia zro­bi­łem sobie dłu­go odkła­da­ną małą ana­li­zę astro­eko­no­micz­ną noto­wań akcji spół­ki Żura­wie Wie­żo­we SA. Dla­cze­go aku­rat ta spół­ka? Mam do niej sen­ty­ment, bo lubi­łem mieć jej akcje po wej­ściu na gieł­dę :-). Teraz tro­chę o niej zapo­mnia­łem, podob­nie jak o wie­lu innych akcjach od cza­su gdy prze­rzu­ci­łem się na opcje i jed­nost­ki indek­so­we.

Wię­cej…Żura­wie Wie­żo­we

Pierwszy wykład w PTA

Wczo­raj odbył się pierw­szy wykład w Pol­skim Towa­rzy­stwie Astro­lo­gicz­nym. Dla mnie był to szcze­gól­ny dzień, ponie­waż to wła­śnie mojej oso­bie przy­pa­dło wygło­sze­nie wykła­du inau­gu­ru­ją­ce­go dzia­łal­ność Towa­rzy­stwa. Nie sądzi­łem, że aż tyle osób nie będą­cych człon­ka­mi PTA  przy­bę­dzie i dotrwa do koń­ca, bo … Wię­cej…

AstroWiki – apel

Zwra­cam się do spo­łecz­no­ści astro­lo­gów o wstę­po­wa­nie w sze­re­gi redak­to­rów haseł naj­więk­szej i naj­star­szej pol­skiej ency­klo­pe­dii astro­lo­gii Astro­Wi­ki. Ogro­my, trud­ny do oce­nie­nia wkład w jej roz­wój wnio­sła ś. p. Justy­na Reiner (Nep­tus). Teraz, kie­dy jej już zabra­kło, przy­by­ło cię­ża­ru spo­czy­wa­ją­ce­go na pozo­sta­łych redak­to­rach. Astro­lo­gów … Wię­cej…

Polskie Towarzystwo Astrologiczne – rejestracja

Wresz­cie!!! W pią­tek otrzy­ma­łem dłu­go ocze­ki­wa­ną infor­ma­cję o osta­tecz­nym zare­je­stro­wa­niu Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Astro­lo­gicz­ne­go z sie­dzi­bą w War­sza­wie, o czym infor­mu­ję z wiel­ką rado­ścią. Wie­lu zapew­ne zain­te­re­su­je dokład­ny czas reje­stra­cji: 13 sierp­nia 2009 10:24. Cie­kaw jestem ewen­tu­al­nych Waszych uwag nt. horo­sko­pu.

Stowarzyszenie cd.

Spra­wy zwią­za­ne ze sto­wa­rzy­sze­niem oka­za­ły się bar­dziej absor­bu­ją­ce  niż zakła­da­łem. Naj­waż­niej­sze jest jed­nak to, że wkrót­ce zosta­nie roz­po­czę­ta for­mal­na pro­ce­du­ra zało­ży­ciel­ska. Spo­tka­nie, o któ­rym wcze­śniej pisa­łem, mia­ło tro­chę nie­ocze­ki­wa­ny prze­bieg. Mimo moje­go prze­ko­na­nia, że podob­ne wąt­pli­wo­ści mamy już za sobą, na … Wię­cej…

Stowarzyszenie

Spra­wa sto­wa­rzy­sze­nia astro­lo­gicz­ne­go nabra­ła wresz­cie tem­pa. To zwłasz­cza dzię­ki Mar­got, któ­ra nale­ga­ła na szyb­kie dopro­wa­dze­nie do koń­ca for­mal­no­ści. Sta­tut więc już cze­ka na zatwier­dze­nie na spo­tka­niu, któ­re ma się odbyć jutro, tj. 7 lute­go 2009 r. Mnie zaś zaprzą­ta gło­wę stro­na … Wię­cej…