Aspektariusz, czyli “pogoda astrologiczna” na marzec 2010 r.

Od mar­ca posta­no­wi­łem co mie­siąc publi­ko­wać aspek­ta­riusz, czy­li listę aspek­tów two­rzą­cych się w danym mie­sią­cu mię­dzy pla­ne­ta­mi. Ina­czej ujmu­jąc, aspek­ta­riusz przed­sta­wia w zwię­złej, gra­ficz­nej for­mie, “pogo­dę astro­lo­gicz­ną”, któ­ra będzie pano­wać w poszcze­gól­nych mie­sią­cach. Pozwa­la jed­nym rzu­tem oka roze­znać się z grub­sza jakie pla­ne­ty i w …

Czy­taj dalej…Aspek­ta­riusz, czy­li “pogo­da astro­lo­gicz­na” na marzec 2010 r.

Niespodzianka na giełdach

Nie pierw­szy to już raz, gdy naj­prost­sza i naj­czę­ściej sto­so­wa­na meto­da glo­bal­ne­go pro­gno­zo­wa­nia opar­ta na bie­żą­cych kon­fi­gu­ra­cjach pla­ne­tar­nych zawio­dła. Gdy­by tyl­ko na tym zda­niu poprze­stać, moż­na­by to poczy­tać za sła­by punkt astro­lo­gii. Każ­dy astro­log jed­nak wie, że sto­so­wa­nie wyłącz­nie tej meto­dy daje …

Czy­taj dalej…Nie­spo­dzian­ka na gieł­dach

Encyklopedia astrologii AstroWiki – aktualizacja oprogramowania

Przez ostat­nie dwa tygo­dnie męczy­łem się nad upgrade’m opro­gra­mo­wa­nia obsłu­gu­ją­cym ency­klo­pe­dię astro­lo­gicz­ną Astro­Wi­ki i zanie­dba­łem inne spra­wy, m. in. nie zdą­ży­łem zwró­cić uwa­gi na cie­ka­we kore­la­cje aspek­tów Księ­ży­ca z Ura­nem i Plu­to­nem towa­rzy­szą­ce sesjom gieł­do­wym w ubie­głym tygo­dniu. Naj­więk­szy pro­blem mia­łem z kodo­wa­niem zna­ków. Nie …

Czy­taj dalej…Ency­klo­pe­dia astro­lo­gii Astro­Wi­ki – aktu­ali­za­cja opro­gra­mo­wa­nia

Koniunkcja Księżyca i Plutona

Księżyc w koniunkcji z Plutonem 19.12.2009
Księ­życ w koniunk­cji z Plu­to­nem 19.12.2009

Dziś, a wła­ści­wie wczo­raj w czwar­tek, bo już jest po pół­no­cy, był cie­ka­wy dzień na Gieł­dzie Papie­rów War­to­ścio­wych z uwa­gi na uści­śla­ją­cą się koniunk­cję Księ­ży­ca i Plu­to­na w kwa­dra­tu­rze do Satur­na. Uści­śle­nie się mia­ło już miej­sce po sesji ale dawa­ło się odczuć obser­wu­jąc noto­wa­nia jak opty­mizm coraz bar­dziej ula­ty­wał w nie­byt w mia­rę jak aspekt sta­wał się coraz bar­dziej dokład­ny.

Czy­taj dalej…Koniunk­cja Księ­ży­ca i Plu­to­na

Odwrót na giełdach?

wig2020091028
WIG20 20101028

Spad­ki na gieł­dach świa­to­wych w tym tygo­dniu dosko­na­le wpi­su­ją się w uści­śla­ją­cą się wciąż kwa­dra­tu­rę Satur­na i Plu­to­na. Na domiar złe­go (dla mnie aku­rat dobre­go, bo jestem na krót­kich pozy­cjach) dołą­czy­ła się kwa­dra­tu­ra Słoń­ca i Mar­sa. Mars sły­nie z tego, że dole­wa oli­wy do ognia i czer­wo­ny kolor ogar­nął dziś maso­wo ryn­ki.

Czy­taj dalej…Odwrót na gieł­dach?

Żurawie Wieżowe

Wczo­raj wresz­cie mia­łem tro­chę luzu i dla ode­tchnie­nia zro­bi­łem sobie dłu­go odkła­da­ną małą ana­li­zę astro­eko­no­micz­ną noto­wań akcji spół­ki Żura­wie Wie­żo­we SA. Dla­cze­go aku­rat ta spół­ka? Mam do niej sen­ty­ment, bo lubi­łem mieć jej akcje po wej­ściu na gieł­dę :-). Teraz tro­chę o niej zapo­mnia­łem, podob­nie jak o wie­lu innych akcjach od cza­su gdy prze­rzu­ci­łem się na opcje i jed­nost­ki indek­so­we.

Czy­taj dalej…Żura­wie Wie­żo­we

Pierwszy wykład w PTA

Wczo­raj odbył się pierw­szy wykład w Pol­skim Towa­rzy­stwie Astro­lo­gicz­nym. Dla mnie był to szcze­gól­ny dzień, ponie­waż to wła­śnie mojej oso­bie przy­pa­dło wygło­sze­nie wykła­du inau­gu­ru­ją­ce­go dzia­łal­ność Towa­rzy­stwa. Nie sądzi­łem, że aż tyle osób nie będą­cych człon­ka­mi PTA  przy­bę­dzie i dotrwa do koń­ca, bo …

Czy­taj dalej…Pierw­szy wykład w PTA

AstroWiki – apel

Zwra­cam się do spo­łecz­no­ści astro­lo­gów o wstę­po­wa­nie w sze­re­gi redak­to­rów haseł naj­więk­szej i naj­star­szej pol­skiej ency­klo­pe­dii astro­lo­gii Astro­Wi­ki. Ogro­my, trud­ny do oce­nie­nia wkład w jej roz­wój wnio­sła ś. p. Justy­na Reiner (Nep­tus). Teraz, kie­dy jej już zabra­kło, przy­by­ło cię­ża­ru spo­czy­wa­ją­ce­go na pozo­sta­łych redak­to­rach. Astro­lo­gów …

Czy­taj dalej…Astro­Wi­ki – apel

Polskie Towarzystwo Astrologiczne – rejestracja

Wresz­cie!!! W pią­tek otrzy­ma­łem dłu­go ocze­ki­wa­ną infor­ma­cję o osta­tecz­nym zare­je­stro­wa­niu Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Astro­lo­gicz­ne­go z sie­dzi­bą w War­sza­wie, o czym infor­mu­ję z wiel­ką rado­ścią. Wie­lu zapew­ne zain­te­re­su­je dokład­ny czas reje­stra­cji: 13 sierp­nia 2009 10:24. Cie­kaw jestem ewen­tu­al­nych Waszych uwag nt. horo­sko­pu.