Stowarzyszenie cd.

Spra­wy zwią­za­ne ze sto­wa­rzy­sze­niem oka­za­ły się bar­dziej absor­bu­ją­ce  niż zakła­da­łem. Naj­waż­niej­sze jest jed­nak to, że wkrót­ce zosta­nie roz­po­czę­ta for­mal­na pro­ce­du­ra zało­ży­ciel­ska. Spo­tka­nie, o któ­rym wcze­śniej pisa­łem, mia­ło tro­chę nie­ocze­ki­wa­ny prze­bieg. Mimo moje­go prze­ko­na­nia, że podob­ne wąt­pli­wo­ści mamy już za sobą, na …

Czy­taj dalej…Sto­wa­rzy­sze­nie cd.

Stowarzyszenie

Spra­wa sto­wa­rzy­sze­nia astro­lo­gicz­ne­go nabra­ła wresz­cie tem­pa. To zwłasz­cza dzię­ki Mar­got, któ­ra nale­ga­ła na szyb­kie dopro­wa­dze­nie do koń­ca for­mal­no­ści. Sta­tut więc już cze­ka na zatwier­dze­nie na spo­tka­niu, któ­re ma się odbyć jutro, tj. 7 lute­go 2009 r. Mnie zaś zaprzą­ta gło­wę stro­na …

Czy­taj dalej…Sto­wa­rzy­sze­nie