Astrologia – wykład 3. Astrologia i tarot.

Roz­wój ducho­wy w świe­tle horo­sko­pu Z horo­sko­pu nie moż­na odczy­tać pozio­mu roz­wo­ju czło­wie­ka, gdyż horo­skop doty­czy niż­sze­go pię­tra psy­che. Jed­nak pew­ne ten­den­cje do roz­wo­ju ducho­we­go da się odczy­tać. Są ludzie, u któ­rych nie wystę­pu­ją żad­ne ten­den­cje w tym kie­run­ku, a niż­sze pię­tro ich psy­che …

Czy­taj dalej…Astro­lo­gia – wykład 3. Astro­lo­gia i tarot.