Czarny Księżyc – LILITH. Astronomia, mitologia, astrologia.

Czar­ny Księ­życ – Lilith nie jest żad­ną pla­ne­tą, ani też jak przy­pusz­cza­no, nie­wi­docz­nym astral­nym sate­li­tą Zie­mi, lecz pew­nym astro­no­micz­nym punk­tem, w któ­rym, według nie­któ­rych kon­cep­cji astro­lo­gicz­nych, kon­cen­tru­ją się szcze­gól­nie nie­bez­piecz­ne ener­gie kosmicz­ne utoż­sa­mia­ne z siła­mi zła, a nawet moca­mi pie­kiel­ny­mi.