Asteroidy – kosmiczne boginie. Ceres, Pallas, Juno i Westa.

W astro­lo­gii ezo­te­rycz­nej waż­ne miej­sce, obok pozna­nych dotąd pla­net, zaj­mu­ją pla­ne­to­idy. Choć obec­nie odkry­to już w naszym Ukła­dzie Sło­necz­nym ponad pięć tysię­cy tych drob­nych ciał, to jed­nak naj­więk­sze zna­cze­nie w horo­sko­pie przy­pi­su­je się kosmicz­nym bogi­niom, do któ­rych nale­żą Ceres, Pal­las, Juno i Westa. Te czte­ry pla­ne­to­idy mają tak­że zwią­zek z sze­ro­ko poj­mo­wa­ną kobie­co­ścią.