II Konferencja PTA: Sport i rekreacja w astrologii

Spre­ad the love

II Konferencja PTA

PTA zapra­sza na II Kon­fe­ren­cję Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Astro­lo­gicz­ne­go “Sport i rekre­acja w astro­lo­gii”, któ­ra odbę­dzie się 13 X 2012 r. w War­sza­wie, ul. Ziel­na 39.

Gościem spe­cjal­nym będzie pan Grze­gorz Muszyń­ski – tłu­macz “Czwo­rok­sią­gu” Pto­le­me­usza, któ­ry opo­wie o swo­jej pra­cy nad tłu­ma­cze­niem tego pod­sta­wo­we­go nie­gdyś dzie­ła astro­lo­gicz­ne­go.

Inny cie­ka­wym punk­tem kon­fe­ren­cji będzie na pew­no dys­ku­sja o ety­ce astro­lo­ga.

Ponad­to kon­fe­ren­cji będzie towa­rzy­szyć wysta­wa uni­ka­to­wych ksią­żek astro­lo­gicz­nych z kolek­cji Krzysz­to­fa Śli­wiń­skie­go.

 

Pla­no­wa­ny har­mo­no­gram:

9–10 Reje­stra­cja uczest­ni­ków, czas na her­ba­tę i kawę

10–10:15 Przy­wi­ta­nie i otwar­cie kon­fe­ren­cji

I sesja

10:15–10:35 Gość Spe­cjal­ny: Grze­gorz Muszyń­ski, tłu­macz Czwo­rok­sią­gu Pto­le­me­usza

do 10:45 czas na pyta­nia lub krót­ką dys­ku­sję

10:45–11:20 Piotr Pio­trow­skiCzy moż­na prze­wi­dzieć wynik meczu?

11:20–12:20 Jaro­sław Gro­nertWybit­ne posta­cie spor­tów indy­wi­du­al­nych i zespo­ło­wych

do 12:40 czas na dys­ku­sję

Prze­rwa do 13:00

II sesja

13:00–13:40 Tere­sa NowakOlim­pia­da 2008 w Peki­nie

13:40–14:20 Mar­got Gra­hamTra­dy­cje olim­pij­skie a Igrzy­ska 2012 w Lon­dy­nie

do 14:30 czas na dys­ku­sję

Prze­rwa obia­do­wa do 16:00

III sesja

16:00–17:00 Dys­ku­sja pane­lo­wa: Ety­ka astro­lo­ga

17:00–17:30 Piotr Pio­trow­skiWpro­wa­dze­nie do tra­dy­cyj­nej astro­lo­gii medycz­nej

do 17:40 czas na dys­ku­sję

Prze­rwa do 18:00

IV sesja

18:00–18:40 Andrzej Bab­kie­wiczIndyj­ska horo­sko­pia uro­dze­nio­wa w “Wiel­kiej horo­sko­pii Para­śa­ry” (Bry­hat-para­śa­ra-hora)

18:40–19:20 Bog­dan Kru­siń­skiPro­zer­pi­na – nowa pla­ne­ta w Ukła­dzie Sło­necz­nym

do 20:00 czas na dys­ku­sję

20:00 Zakoń­cze­nie kon­fe­ren­cji

 

Zgło­sze­nia i infor­ma­cje: info@astrolog.org.pl

Wię­cej infor­ma­cji: http://astrolog.org.pl

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Historia Zodiaku

Miłośników astrologii zapraszam w piątek 25 maja 2012 r. do Galerii Azjatyckiej Muzeum Azji i Pacyfiku na mój wykład pt....

Zamknij