Ascendent

Ascendent
Ascendent

Wscho­dzą­cy punkt eklip­ty­ki w danej chwi­li. Punkt prze­cię­cia się eklip­ty­ki i hory­zon­tu na wscho­dzie w danej chwi­li. Wierz­cho­łek pierw­sze­go domu horo­sko­pu. Czę­sto tą nazwą okre­śla się cały znak Zodia­ku wscho­dzą­cy w danej chwi­li, np. naro­dzin. Nazwa pocho­dze­nia łaciń­skie­go (od: ascen­de­re – wzno­sić się. Pier­wot­nie ascen­dent nazy­wa­no horo­sko­pem (z gr. horo­sko­pos), któ­re to okre­śle­nie z cza­sem zaczę­to uży­wać dla ozna­cze­nia całe­go rysun­ku sche­ma­tycz­nej mapy nie­ba spo­rzą­dzo­nej dla okre­ślo­nej chwi­li.